Περιγραφή

Πληροφορίες του Προϊόντος:

  • Αυτό το φίλτρο αφαιρεί την άμμο, την κλίμακα, τον ασβέστη, τη σκουριά, τα λεπτά σωματίδια.
  • Οικιακή χρήση: φιλτράρισμα πόσιμου νερού, προστασία από βρύσες, λέβητες, πλυντήρια και άλλες εγκαταστάσεις.
  • Τεχνική χρήση: προ-φιλτράρισμα για αντλίες νερού, συστήματα άρδευσης, προστασία βιομηχανικών εγκαταστάσεων. διήθηση νερού και άλλων υγρών σε βιομηχανικές εφαρμογές: χημικά, πετροχημικά, φωτογραφικά, ηλεκτρολυτικά, φαρμακευτικά.
  • Μέση διάρκεια ζωής: από 3 έως 6 μήνες.

About the Product:

  • This filter removes the sand, scale, lime, rust, fine particles.
  • Domestic use: filtration of drinking water, protection of taps, boilers, washing machines and other installations.
  • Technical use: pre-filtration for water-pumps, irrigations systems, protection of industrial installations; filtration of water and other liquids in industrial applications: chemical, petrochemical, photographical, electroplating, pharmaceutical.
  • Average life-span: from 3 to 6 months.